Otázky a odpovědi

Jaké jsou tísňové linky a jak by mělo ohlášení vypadat?

 Jak ohlásit vzniklý požár?

Volané linky tísňového volání z pevných a mobilních telefonů jsou zdarma, ale nikdy je nezneužívejte.

112 – telefonní centrum tísňového volaní pro všechny složky integrovaného záchranného systému

150 – hasičský záchranný sbor

155 – zdravotnická záchranná služba

156 – městská (obecní) policie

158 – policie

 

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události?

·         co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)

·         kde se událost stala (přesná identifikace místa při volaní např. v obci název ulice, čísla silnic, mostů, železničních přejezdů apod.)

·         kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)

·         kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš

Nikdy nezavěšujte jako první, vyčkejte na případně upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o „planý poplach“.

Doma hoří - Co udělat před příjezdem hasičů?

 ·        Dejte vědět o nebezpečí ostatním voláním „HOŘÍ“.

·         Vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze)

·         Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.

·         Nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory.

·         Nemůžete-li již opustit objekt, zavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bíle látky či prostěradla.

·         Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedeni nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům.

·         Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohroženy prostor.

Existují obecné zásady pro minimalizaci vzniku požáru a následků požáru?

  ·         Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze k tomu  určených obalech v povoleném množství a prostorách, tzn. zejména mimo společné prostory obytných domů.

·         Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.

·         Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.

·         Vznikne-li požár, okamžitě jej uhaste nebo zamezte jeho rozšiření např. zavřením dveří.

·         Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

·         Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.

·         Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnuti elektrické energie.

·         Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří.

·         Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.

·         Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytněte osobni pomoc.

Jaké jsou hlavní zásady chování během prováděného zásahu (hašení požáru)?

 ·         Pokud hasiči zasahují, nechte je dělat jejich práci.

·         Do objektu zasaženého požárem, mimořádnou událostí se pro nic nevracejte.

·         Pokud něco potřebujete, obraťte se na hasiče, rádi Vám pomohou.

·         Kde najdete hasiče? Minimálně jeden hasič obsluhuje hasičský automobil, obraťte se na něj.

·         Za hasiči nevstupujte do objektu. Hasiči si mezi sebou informace předají (mají vysílačky).

·         V průběhu, případně při zdolávání požáru, budou hasiči potřebovat Vaši spolupráci – kde se pohybovaly další osoby, kde, co skladujete. Tyto informace jsou důležité např. pro průzkum objektu.

·         Pokud je prostor ohraničen páskou, nevstupujte za ni.

·         Hasič je oprávněn Vás vyzvat, abyste opustil určená místa. Každý je povinen výzvu uposlechnout!

·         Neuposlechnete-li výzvu, hasič je oprávněn po Vás požadovat prokázání totožnosti.

je něco, co ještě lze udělat po odjezdu hasičů?

 ·         Na místo události vstupujte, až po předání místa zásahu hasiči.

·         Zajistěte prostory, kde hrozí jejich zavalení, pád konstrukcí (pokud by Vám hrozilo nebezpečí, obraťte se na odbornou firmu).

·         Důkladně vyvětrejte, zbavte se kouře z požáru.

·         Utěsněte spálená okna, dveře.

·         Nezapínejte elektrické spotřebiče na požářišti (počítač, lednička, mrazák atd.).

·         Zabezpečte odbornou kontrolu zasažených rozvodů elektřiny, plynu, vody, topení apod.

·         Zadokumentujte stav objektu (fotoaparát, video).

·         Kontaktujte pojišťovnu, jste-li pojištěni.

·         Kontaktujte majitele bytu, nejste-li vlastníci.

·         Zajistěte zachráněné věci, cennosti, proti zlodějům.

Lze ještě něco po požáru zachránit?

 ·         Pokud jste pojištěni, postupujte podle pokynů pojišťovny.

·         Pokud nejste pojištěni, je likvidace následků požáru plně na odpovědnosti majitele požáru postiženého objektu, zařízení.

·         Obraťte se na odbornou firmu zabývající se sanací zasažených prostor požárem. Objekt, vybavení může být zasaženo požárem např. sazemi, kondenzáty páry a kouře, chloridy (kyselina chlorovodíková), korozí, škodami způsobenými při hašení, nánosy hasicího prášku. Sanace obvykle spočívá v odstranění poškozeného materiálu a suti, odstranění vody z podlah, předmětů, odvlhčení, vysoušení knih, dokumentů, sanace kontaminovaných povrchů (sazemi, kouřem), sanace instalačních rozvodů, nábytku, elektroniky, odstraňování nepříjemného zápachu.

·         Kontakt na sanační firmy najdete např. v telefonním seznamu, na internetu.

Co je zjišťování příčin vzniku požárů?

·         Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor formou zjišťování příčin vzniku požáru. Každý - fyzická i právnická osoba je povinna bezodkladně oznámit vzniklý požár při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

·         Při zjišťování příčiny vzniku požáru se zjišťuje zejména: místo a doba vzniku požáru, osoba, u které vznikl požár, příčina vzniku požáru, okolnosti mající vliv na šíření požáru, následky požáru (škoda, zranění, úmrtí), uchráněné hodnoty, porušení přepisů o požární ochraně a jiné okolnosti.

·         Pokud potřebujete písemné vyjádření hasičského záchranného sboru pro účely likvidace pojistné události, zašlete písemnou žádost na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode